۱۳۹۱ فروردین ۲۷, یکشنبه

آقای کرزی ! جنایات شما هر روز تکرار میشود

حوادث خشونت بار امروز نشان داد که جنایات رئس جمهور در پیوند با احساسات عاطفی٬ سلیقوی٬ اندیشوی و قومی شخص ریس جمهور و تیم تمامیت خواه اطراف او هر روز تکرار میشود. تکرار تلخ خشونت های خون آشام که جان٬ مال٬ آرامش و امید مردم افغانستان را از آنها بیشتر از پیش میگیرد. نمیتوان خاموشی٬ معامله گری و احساس بیچارگی مامورین آقای کرزی٬ عمدتا آقای فهیم و خلیلی را نیز در این رویداد ها و لحظات حساس تاریخی نادیده گرفت. 

آقای ریس جمهور! ما میپذیریم که تروریستان و دهشت افگنان برادران ناراضی شما هستند٬ ولی احساس ما را هم به عنوان یک انسان درک کنید. آنهایکه قربانی سیاست های دهشت افگنانه برادران و خواهران شما میشوند عمدتا برادران٬ خواهران و اطفال ما هستند.  اگر بدور از رابطه های قبیلوی بیندیشید٬ آیا وجدان بیدار انسان امروز میپذیرد که این همه جنایات را تنها و تنها بخاطر رابطه های عاطفی و سلیقوی قومی یا زبانی نادیده گرفت و بگونه آن را قهرمانی جلوه داد؟ مردم افغانستان در بیشتر از ده سال حاکمیت شما٬ به بهانه های مختلف رنج میبرند و فریاد میکشند که فساد٬ بی هدفی٬ برخورد سلیقوی و عاطفی با تروریستان٬ چورو چپاول٬ فریب و نیرنگ بس است! و بس است! ولی شما با تیم که تاریخچه شخصی هر یک٬ رابطه های اندیشوی یا سلیقوی آنها را با گروه های دهشت افگن نشان میدهد و از سرو صورت و کلامشان عقده و نفرت میبارد٬ هنوز هم به تکرار جنایات همکاری مینماید.

آقای کرزی شما ریس جمهوری هستید که در ده سال جرت نکردید تا دشمن مردم افغانستان را معرفی نماید. شما ریس جمهور هستید که بیشتر از ده سال حاکمیت شما با وجود کمک های ملیاردی جامعه جهانی مردم افغانستان را به جهانیان٬ مردم یکی از مفسد ترین کشور ها معرفی کرد. شما ریس جمهور هستید که هر گز نتوانستید از دامن دهشت افگنان و تروریستان و جنگ سالاران بدلیل منافع شخصی و آلودگی افکارتان خود را بدور سازید. همخوانی افکار شما با این گروه ها مردم را در تنگنای بیشتر قرار داده است.  حاکمیت شما بر مبنای مکر٬ فریب و معامله با دیگر معامله گران جهادی استوار است که هر یک را نه روی برنامه و هدف ملی بلکه منافع شخصی دو طرف در زمان های لازم فریب داده و به بازی گرفته اید که این معامله گری ها در کنار دهشت افگنی حاکمیت دزدان٬ جنگ سالاران و ناقضین حقوق بشر را نیز به مردم تحمیل نموده که پیامد آن خشونت٬ دزدی٬ اختطاف و قتل مردم بیگناه بدستان گروه های غیر مسول میباشد. گفته اند٬ اگر کسی را ابله میسازی فکر مکن او بسیار احمق بوده است٬ شاید تو از اعتماد که شایستگی آن را نداری استفاده کرده باشی٬ ولی شاید در مورد تعامل شما و همکاران جهادی تان  که گاهی میپذیرید و گاهی هم میکوبید  هر دو سوی این معادله معنی داشته باشد.

آقای ریس جمهور! شما که تروریستان را برادر و خواهر خوانده اید در مواقع لازم میتوانید به محلات امن فرار کنید و این را دستیارانتان به مطبوعات گفتند که شما امروز در محل امن منتقل شده بودید٬ ولی بدا به حال کودکان٬ زنان و مردم که قربانی سیاست های نادرست شما میشوند. قربانی تکرار ها٬ تکرار جنایات بر خواسته از اندیشه های تنگ و تاریک و برداشت های مذهبی و قومی نادرست ٬که با تاسف هر دو اندیشه حمایت شما و اطرافیانتان را با خود دارد. ممکن در وقوع چنین حوادث شخصا راضی نباشید ولی در کل خواست ها و برنامه های شما در تقویت و وقوع چنین حوادث نقش مستقیم دارد. بیاید به مثابه یک انسان امروز شجاعت کرده و دشمن و دشمنان را به مردم افغانستان معرفی نمایید و حقیقت های موجود را بپذیرید.

 آقای ریس جمهور! ما با معاونین بیچاره شما حرفی نداریم٬ چون میدانیم آنها جز مامورین مزد بگیر چیزی دیگری نیستند و در مقابل حلقه تمامیت خواهی شما تنها و تنها به اصطلاح عامیانه روز میگذرانند. شما میتوانید وجدانتان را بیدار ساخته و آنچه در خفا با حلقه مربوط به خود میگوید به دیگران نیز گفته و دشمن تاریخی ٬ فرهنگی و اندیشوی مردم را به معرفی بگیرید و بگوید که کدام جویبار ها به آسیاب بدبختی مردم ما آب میریزد. شما خوب میدانید که ده سال فساد٬ بی قانونی٬ عدم مدیریت درست حکومتی ٬ فقر٬ بی هویتی٬ تبعیض قومی ٬ زبانی و سمتی , فریب و نیرنگ برای مردم توان حرکت و فریاد کشیدن را باقی نمانده است. اگر مردم کمی هم بیدار میبودند نه تنها مسؤلین امنیتی شما که خود تمایلات فاشیستی قبیلوی یا هم مذهبی دارند٬ بکله  شما نیز مجبور به زانو زدن در مقابل مردم افغانستان میشدید. من مطمین هستم که  تکرار جنایات شما و حلقه های مربوط به شما را وجدان ها به محاکمه  میکشانند و امروز یا فردا تاریخ٬ شما و هویت تان را با اندیشه های که دارید به معرفی میگیرد.  

سید قباد زارع 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر