۱۳۹۱ شهریور ۳۱, جمعه

حکومت مجاهدین به مثابه حکومت دینی BBC